Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Stichting SnelTest.frl  Leeuwarden

Hieronder vind u onze algemene voorwaarden, de juridische regels over onze rechten en plichten en die van onze klanten.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Stichting SnelTest.frl  ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80911056 en de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. de Opdrachtgever: degene die voor zichzelf of voor een derde een Overeenkomst sluit met betrekking tot een Covid SnelTest.frl ;
 3. de Cliënt: de natuurlijke persoon op wie de Diensten rechtstreeks betrekking hebben;
 4. de Diensten: Het stimuleren en uitvoeren van kwalitatief goede en voordelige sneltesten met betrekking tot het Covid-19 virus, alsmede al die verrichtingen, waaronder begrepen onderzoek en het geven van raad, die rechtstreeks betrekking hebben op de Cliënt, met als doel Cliënt te informeren over het wel of niet besmet zijn met het Covid-19 virus en het wijzen op het protocol van het RIVM, over hoe te handelen bij verdenking van een besmetting met het Covid-19 virus.
 5. de Hulpverlener: de persoon die in opdracht van SnelTest.frl de Diensten verricht.
 6. de Afspraak: een afspraak, gemaakt middels de website van SnelTest.frl ,  voor een bezoek aan en het consult bij een van de testlocaties van SnelTest.frl te Leeuwarden;
 7. de Overeenkomst: de overeenkomst voor een sneltest waarbij de Stichting SnelTest.frl  zich tegenover de Opdrachtgever verbindt tot het verrichten van Diensten die rechtstreeks betrekking hebben op de Cliënt;
 8. de Prijs: de kosten van de Diensten. De Prijs is inclusief btw.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, Diensten en andere rechtsbetrekkingen tussen Stichting SnelTest.frl  enerzijds en de Opdrachtgever anderzijds.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Opdrachtgever een Afspraak maakt via de website van SnelTest.frl , en de afspraak door SnelTest.frl is bevestigd. Uit deze Overeenkomst vloeit een betalingsverplichting voor de Opdrachtgever voort.

Artikel 4 – Informatie

 1. De Stichting SnelTest.frl licht de Cliënt op duidelijke wijze in over de voorgenomen test, de werkwijze en het vervolg indien er een negatieve of een positieve uitslag van de test volgt.
 2. Uitsluitend de Cliënt wordt de in het vorige lid genoemde informatie schriftelijk verstrekt middels een email. 

Artikel 5 – Toestemming van de Cliënt

 1. Voor verrichtingen ter uitvoering van de Overeenkomst is schriftelijke toestemming van de Cliënt vereist.
 2. Middels het maken van een afspraak via www.sneltest.frl en het verschijnen op de afspraak in de teststraat geeft Cliënt de Hulpverlener toestemming tot het uitvoeren van de COVID-19 sneltest.
 3. Als de Cliënt jonger is dan 12 jaar, is de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen, of van zijn voogd vereist.
 4. Als de Cliënt 12 jaar of ouder is, maar jonger dan 16 jaar is, is naast toestemming van de Cliënt, de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen, of van zijn voogd vereist.

Artikel 6 – Uitvoering van de Diensten

 1. De Hulpverlener van Stichting SnelTest.frl neemt bij de uitvoering van de Diensten de zorg van een goed hulpverlener in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem/haar rustende verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit de door de wet gestelde en te stellen eisen.

Artikel 7 – Geheimhouding

 1. De Hulpverlener in dienst van de Stichting SnelTest.frl  verstrekt zonder de instemming van de Cliënt, geen gegevens aan derden met uitzondering van de gegevens die Stichting SnelTest.frl verplicht is door te geven aan de GGD.
 2. Voor zover de wet niet anders bepaalt, vindt verstrekking van gegevens en inzage aan een derde slechts plaats, voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad, met uitzondering van hetgeen in lid 1 beschreven.
 3. Derden als bedoeld in het eerste lid zijn niet:  
 4. 1.a) Degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst en/of het verrichten van de Diensten, evenals de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;
 1. b) De ouders of voogden die het gezag over de Cliënt uitoefenen, indien van hen toestemming is vereist.

Artikel 8 – Informatie- en medewerkingsplicht

De Opdrachtgever ziet erop toe dat de Cliënt de Hulpverlener, mede naar aanleiding van diens vragen, alle inlichtingen verleent en de volledige medewerking geeft, die deze voor het uitvoeren van de Overeenkomst en/of het verrichten van de Diensten behoeft. De Opdrachtgever ziet erop toe dat de cliënt op verzoek een geldig identiteitsbewijs aan de hulpverlener toont.

Indien de Client niet aan deze verplichtingen voldoet, heeft SnelTest.frl het recht te weigeren de Diensten aan de Client te verrichten, wat onverlet de verplichting laat van de Opdrachtgever om voor de Diensten te betalen.

Artikel 9 – Prijzen en prijsherziening

Voor het uitvoeren van de Diensten gelden de op de website vermelde prijzen, vermeerderd met de reserverings- en betaalkosten.

Artikel 10 – Betaling en facturering

 1. De Opdrachtgever is aan Stichting SnelTest.frl de prijs verschuldigd en deze wordt via de website middels een elektronische betaling voldaan, vooruitlopend op het verrichten van de Diensten. 

Artikel 11 – Overmacht

 1. Stichting SnelTest.frl  is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen, die niet aan haar kunnen worden toegerekend. Hiervan is sprake als een tekortkoming in redelijkheid niet voor risico van de Stichting SnelTest.frl  behoort te komen.
 2. Een tekortkoming, als bedoeld in het eerste lid, behoort in ieder geval niet voor risico van de Stichting SnelTest.frl te komen, als deze tekortkoming het gevolg is van (I) de omstandigheid dat een door de Stichting SnelTest.frl  ingeschakelde derde, diens verplichtingen niet tijdig en/of volledig nakomt, (II) het niet beschikbaar hebben van testmateriaal, III stakingen of blokkades, (IV) oorlog of oorlogsgevaar, (V) natuurrampen, (VI) ernstige bedrijfsstoringen die de normale bedrijfsvoering in grote mate belemmeren zoals brand, cyberaanvallen, verkeersstoringen, epidemieën, ziekte en/of overlijden van een specifieke functionaris.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van SnelTest.frl is beperkt tot de directe schade, die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een aan Stichting SnelTest.frl toerekenbare tekortkoming in de nakoming van op haar rustende verplichtingen jegens de Opdrachtgever, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van SnelTest.frl.
 2. Indien SnelTest.frl voor de schade zoals bedoeld in lid 1 geen enkele dekking onder een verzekering geniet, is het te vergoeden bedrag beperkt tot maximaal de kosten van de verrichte Diensten.
 3. Alvorens SnelTest.frl aansprakelijk gesteld kan worden, dient zij in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming zoals bedoeld in lid 1 binnen een redelijke termijn te herstellen.
 4. Indien SnelTest.frl aansprakelijk wordt gesteld, zal degene die de aansprakelijkheidstelling in gang zet dienen aan te tonen, dat SnelTest.frl toerekenbaar is tekortgekomen in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, er sprake is van daadwerkelijk geleden schade en er bestaat een causaal verband tussen de genoemde toerekenbare tekortkoming en de genoemde schade.
 5. SnelTest.frl  kan tot uiterlijk 7 kalenderdagen na het verrichten van de Diensten aansprakelijk worden gesteld. Daarna komt dit recht te vervallen.
 6. SnelTest.frl is niet aansprakelijk voor gevolgschade van vals-positieve of vals-negatieve uitslagen of wanneer bepaalde resultaten niet zullen worden behaald.

Artikel 14 – Wijziging

 1. Wijzigingen van de bepalingen in deze algemene voorwaarden gelden slechts wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen SnelTest.frl  enerzijds, en de Opdrachtgever anderzijds.
 2. Indien en voor zover enige bepaling uit deze algemene voorwaarden in rechte onverbindend wordt verklaard of, om welke reden dan ook, anderszins onverbindend mocht blijken te zijn, dan zal daardoor de geldigheid en de kracht van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet worden aangetast. In een dergelijk geval zullen Stichting SnelTest.frl enerzijds, en Opdrachtgever en/of Cliënt anderzijds, in overleg treden teneinde de niet-verbindende bepaling te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn, maar zo min mogelijk afwijken van de niet-verbindende bepalingen, mede gelet op het doel en de strekking van die bepalingen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst, de Diensten en iedere andere rechtsbetrekking tussen Stichting SnelTest.frl enerzijds, en Opdrachtgever en/of Cliënt anderzijds, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Stichting SnelTest.frl enerzijds, en Opdrachtgever en/of Cliënt anderzijds, zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost.
 3. Alle geschillen die mochten ontstaan tussen Stichting SnelTest.frl enerzijds, en Opdrachtgever en/of Cliënt anderzijds, zullen, nadat aan de in Lid 2 genoemde voorwaarde is voldaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord Nederland, locatie Leeuwarden.